Grønn menighet


Lillesand menighet er nå blitt "grønn menighet" og ønsker å forankre menighetens grønne engasjement i alle ledd av menighetsarbeidet. Bli med i Grønn gruppe. Kontakt kirkekontoret.

Målet om at Lillesand menighet skal bli en grønn menighet bunner i ønsket om at vår menighet tar ansvar for vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Å være en grønn menighet bidrar til glede, takknemlighet og undring over Guds skaperverk. Det gir eksempler på hva fokus på klima og miljø betyr i viktige deler av menighetens arbeid.

GRØNN MENIGHET er et redskap for lokalmenigheter til å forholde seg til disse utfordringene. Menighetsfellesksapet kan sammen velge ulike lavterskeltiltak som kan innlemmes i alt fra gudstjenestene, trosopplæringen og kirkekaffe. Det knytter menigheten inn i et nasjonalt og globalt felleskap av grønne menigheter over hele verden.

GRØNN GRUPPE i Lillesand menighet har som mål å bevisstgjøre Lillesand menighet til å ta gode miljøvennlige valg, samt utarbeide mål og strategier for å oppnå dette. Medlemmer i gruppen er pr. 16.04.2024: Tor Arne Knutsen, Erling Gitmark, Charlotte Meszaros og Hilde Gunn Sletten. 

Noen av målene vi har satt er:

 • Vi vil forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og årsmeldinger.
 • Vi vil etablere en grønn ansvarsgruppe i menigheten.
 • Vi vil arbeide for å ha en miljø- og rettferdighetsansvarlig blant menighetens ansatt.
 • Vi vil integrere miljø-, forbruks- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid.
 • Vi vil arrangere loppemarked, byttemarked eller gi rom for andre kreative tiltak.
 • Vi vil arrangere temakvelder med fokus på miljø, klima, forbruk og rettferd. 
 • Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten.
 • Vi vil samarbeide om misjonsprosjekter, gjerne med grønn profil.
 • Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens informasjonskanal.
 • Vi vil unngå bruk av miljøgifter i rengjøringsmidler og sprøytemidler.
 • Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og reparasjon og være kritisk til bruk av engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe.
 • Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester, samt bruk av miljømerkede produkter.
 • Vi vil minske vårt papirforbruk.
 • Vi vil samarbeide med fellesrådet om energibruk og enøk-tiltak i våre kirker og andre bygninger.
 • Vi vil ta en enøk-sjekk av menighetens bygninger.
 • Vi vil bruke sparepærer/led-lys og slokke lys og annet el-utstyr som ikke er i bruk.
 • Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirken, i menighetshuset og på kontorene.
 • Vi vil installere varmepumpe, varmevekslere eller solfanger.
 • Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken eller møtelokalet.
 • Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken eller møtelokalet, og tilrettelegge for det.

 

Mer informasjon om GRØNN MENIGHET kan du lese på Den norske kirkes nettside HER

Brosjyre om GRØNN MENIGHET finner du HER.

Tilbake